Quy định về mức phí bảo hiểm

Đối với các cơ sở nguy hiểm về cháy nổ (trừ cơ sở hạt nhân) có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm dưới 1.000 tỷ đồng thì phí bảo hiểm được tính bằng số tiền bảo hiểm tối thiểu nhân với tỷ lệ phí bảo hiểm quy định tại nghị định này.

Theo quy định về mức phí bảo hiểm, công ty bảo hiểm và bên mua bảo hiểm có thể thỏa thuận tăng mức phí bảo hiểm áp dụng đối với những cơ sở nguy hiểm về cháy nổ. Điều này căn cứ vào mức độ rủi ro theo quy định của pháp luật.

Với cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm từ 1.000 tỷ đồng trở lên và cơ sở hạt nhân thì công ty bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận mức phí bảo hiểm theo quy định pháp luật. Điều này dựa trên cơ sở được doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm chấp thuận.

Quy định mức bồi thường bảo hiểm

Số tiền bồi thường bảo hiểm với tài sản bị thiệt hại không vượt quá số tiền bảo hiểm của tài sản đó trừ đi mức khấu trừ bảo hiểm theo quy định. Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ không thực hiện đầy đủ các quy định dẫn đến tăng thiệt hại khi xảy ra cháy nổ thì phải giảm trừ tối đa 10% số tiền bồi thường bảo hiểm. Trường hợp Công ty bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường với những khoản tiền phát sinh, tăng thêm do hành vi gian lận bảo hiểm theo quy định tại Bộ luật hình sự.

Mua bảo hiểm cháy nổ ở đơn vị nào?

Theo quy định mới nhất hiện nay thì pháp luật không bắt buộc phải mua ở đơn vị nào cụ thể. Chỉ quy định mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tại các công ty bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh công ty bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài tại Việt Nam.

Chung cư bắt buộc phải mua bảo hiểm cháy nổ

Kể từ ngày 15/4, chung cư bắt buộc phải mua bảo hiểm cháy nổ. Vì vậy khách hàng mua căn hộ tại Anland Premium sẽ bắt buộc phải mua bảo hiểm cháy nổ theo quy định của nhà nước. Điều này sẽ giúp cho các khách hàng yên tâm hơn khi sinh sống tại đây.